5 Arveldused liikmete ja muude ostjatega

Allikas: Juhised

Samanimelistel kontodel kajastatakse nõudeid ostjate ja liikmete vastu. Arvelduste analüütilist arvestust ostjate ja liikmetega peetakse arvete, tululiikide ja isikute lõikes.

Ostjatelt laekumata arveid hinnatakse lähtudes tōenäoliselt laekuvatest summadest. Hindamisel vaadeldakse igat arvet eraldi. Kogumina finantsvarade allahindlusi ei teostata. Ebatōenäoliselt laekuvad ostjate arved kirjendatakse põhitegevuse kuludesse. Arved on ebatõenäoliselt laekuvad juhul kui:

5.1. deebitorile on pankrot või likvideerimine välja kuulutatud;

5.2. võlgniku vastu on kohtule esitatud hagiavaldus või võla sissenõudmiseks on pöördutud majanduspolitseisse;

5.3. võlgnikule on saadetud meeldetuletuskirju, millele ei vastata.

Kui võlg on lootusetu, kantakse ebatõenäoliselt laekuvad arved bilansivälisele kontole “Lootusetud nõuded”. Võlg loetakse lootusetuks, kui võlgnikku otsitakse ja ei leita, või kui võlgnikul ei piisa likvideerimis- või pankrotimenetluse ning muu kohtumenetluse käigus vahendeid kõigi nõuete rahuldamiseks. Lootusetuks loetakse ja kantakse bilansist välja veel väheolulised võlasummad, mille sissenõudmine läheks võlasummast kallimaks, juhul kui võlg on ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kontol olnud üle ühe aasta, ning ostjad meeldetuletuskirjadele ei reageeri.

Juhul kui lootusetu nõue siiski laekub, kantakse see tuludesse.

Kui EKõTeL-i korraldatava sündmuse osalejal on üleval võlg eelmisest korrast, siis ei lubata tal järgmisel korral osaleda, enne kui võlg on koos viivisega tasutud.