Lisa 1 Kontoplaan

Allikas: Juhised
Konto nimetus Kontoklass
1030 Pank Varad
1040 Pangakonto eurodes Varad
1090 Laekumata intressid Varad
1100 Ostjatelt laekumata arved Varad
1150 Ebatõenäoliselt laekuvad arved Varad
1300 Ettemaksed tarnijatele Varad
2100 Tarnijatele tasumata arved Võlad
2200 Lühiajaline laen Võlad
2490 Muud viitvõlad Võlad
2510 Ostjate ettemaksed toodete eest Võlad
2890 Tulevaste perioodide tulud sihtfinantseerimisest Võlad
4100 Teenused 0% Tulud
6100 Reklaami teenus Kulud
7010 IT teenused Kulud
7100 Täiendõpe tennises Kulud
7220 Pangateenused Kulud
7600 Isikliku sõiduauto töise kasutamise hüvitus Kulud
7640 Muu tegevuskulu Kulud
8110 Viivised ostjate arvetelt Tulud
8200 Intressitulu Tulud
8610 Sihtotstarbelised tasud Tulud
8710 Viivised juriidilistele isikutele Kulud
8800 Kahjum valuutakursi muutustest valuutatehingutelt Kulud
9010 Auhinnad Kulud
9020 Riietus Kulud
9030 Väljakuüür Kulud
9040 Pallid Kulud
9050 Kaardid Kulud