Lisa 2 MTÜ EESTI KÕRGKOOLITENNISE LIIT tulude ja kulude aruande skeem

Allikas: Juhised
Tulemiaruanne
Lisa nr. Aruandeperiood Eelmine aruandeperiood
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Netotulu finantsinvesteeringutelt
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Tulud kokku
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Jagatud annetused ja toetused
Mitmesugused tegevuskulud
tööjõukulud
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kulud kokku
Põhitegevuse tulem
Finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem