Lisa 3 MTÜ Eesti Kõrgkoolitennise Liit bilansi skeem

Allikas: Juhised
Bilanss
Lisa nr. Aruandeperioodi lõpu kuupäev Eelmise aruandeperioodi lõpu kuupäev
VARAD
Käibevara
Raha
Finantsinvesteeringud
Nõuded ja ettemaksed
Varud
Bioloogilised varad
Müügiootel põhivara
Kokku käibevara
Põhivara
Finantsinveseteeringud
Nõuded ja ettemaksed
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara
Bioloogilised varad
Immateriaalne põhivara
Kokku põhivara
KOKKU VARAD
KOHUSTUSED JA NETOVARA
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused
Võlad ja ettemaksed
Eraldised
Lühiajalised sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused
Kokku lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Laenukohustused
Võlad ja ettemaksed
Eraldised
Pikaajalised sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused
Kokku pikaajalised kohustused
KOKKU KOHUTUSED
Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
Reservid
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
KOKKU NETOVARA
KOKKU KOHUSTUSED JA NETOVARA